DEBATT: ”Allra-vd:n Alexander Ernstberger är felaktigt dömd – tar målet till Europadomstolen”

Uncategorized

Dagens Juridik 2022-09-15: https://www.dagensjuridik.se/nyheter/debatt-allra-vdn-ar-felaktigt-domd-tar-malet-till-europadomstolen/
 
När det gäller mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen har den svenska staten hög svansföring internationellt. Vi drar oss inte för att berömma oss själva och kritisera andra länder. Det finns dock anledning att ifrågasätta självbilden. De senaste tio åren har Europadomstolen fällt Sverige för att ha brutit mot rätten till en rättvis rättegång vid flertalet tillfällen. Vi menar att Sverige snart kommer att fällas ytterligare en gång.
 
Ett av de mest uppmärksammade brottmålen i Sverige de senaste fem åren är det så kallade Allra-målet. Allra var ett aktiebolag verksamt inom den svenska premie­pensionsmarknaden, ett internationellt uppmärksammat och ännu i dag politiskt omdiskuterat pensionssystem vilket infördes på 1990-talet som en del i hanteringen av Sveriges krisande statsfinanser.
 
Förra året dömdes företrädare för Allra av hovrätten för brott med koppling till köp av vissa värdepapper. De hade tidigare frikänts av tingsrätten på alla punkter, vilket möttes med indignation från många opinionsbildare. Uppmärksamheten underblåstes av den politiska konflikten kring pensionssystemet som sådant.
 
Den av Allras företrädare som blivit mest omskriven är bolagets dåvarande vd, Alexander Ernstberger. Han dömdes av hovrätten till sex års fängelse och att betala hundratals miljoner i skadestånd för grov trolöshet mot huvudman samt grov mutbrottslighet.
 
Hovrättens dom framstod sannolikt som rimlig för de flesta. En närmast entydig mediebild var, och är alltjämt, att Alexander Ernstberger och medtilltalade genom olika smarta transaktioner blåst pensionsspararna på svindlande belopp. När vi blev tillfrågade att granska domen utifrån ett människorättsligt perspektiv ställde vi oss därför först frågande. På vilket sätt kan mänskliga rättigheter aktualiseras i detta sammanhang?
 
När vi granskade målet närmare framträdde dock en helt annan bild. Utöver att köpet av de aktuella värdepapperna faktiskt hade resulterat i en vinst för pensionsspararna på drygt 100 miljoner kronor, vilar den fällande domen på en prövning som i helt grundläggande avseenden strider mot kraven på en rättvis rättegång i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.
 
För att en person som anklagas för brott ska kunna försvara sig måste den först och främst veta vad den är anklagad för. För det andra måste den anklagade få del av all bevisning som myndigheterna innehar. För det tredje måste domstolen som prövar anklagelsen beakta de invändningar som den anklagade gör och ge tillräckliga skäl för det avgörande som domstolen kommer till, samt basera avgörandet på korrekta sakuppgifter.
 
I Allra-målet har hovrätten brutit mot samtliga av dessa grundläggande rättssäkerhetskrav och därmed allvarligt kränkt Alexander Ernstbergers rätt till en rättvis rättegång enligt Europakonventionen.
 
För det första åtalades Alexander Ernstberger för att ha fattat beslut om köp av värdepapper för pensionsspararnas pengar till ett överpris på minst 138 miljoner kronor och för att själv ha tillgodogjort sig en betydande del av detta belopp. Han åberopade tung bevisning som tillbakavisade påståendet om överpris. Hovrätten fällde honom dock för något helt annat än det som angavs i åtalet om överpris, nämligen att han skulle ha låtit beslutet om köp av de aktuella värdepapperna ”bero av” om han och en annan av Allras företrädare fick sälja vissa aktier i ett annat bolag. Detta kom som en total överraskning i hovrätten och Alexander Ernstberger hade ingen möjlighet att försvara sig mot påståendet.
 
För det andra avgjorde hovrätten målet trots att Alexander Ernstberger inte hade fått del av den utredning som bedrivits av Pensionsmyndigheten, detta trots att han enligt en dom i ett parallellt mål hade rätt att få del av den. Utredningen, som Alexander Ernstberger fortfarande inte har fått del av, innehåller dessutom sannolikt material som visar att han är oskyldig. Pensionsmyndighetens egna ombud har uttalat att det skulle ge Alexander Ernstberger ”säregna processuella fördelar” om han skulle få del av materialet.
 
För det tredje har hovrätten i sin fällande dom inte beaktat de betydande invändningar och den omfattande bevisning som Alexander Ernstberger framställt mot åtalet. Vidare har hovrätten i avgörande delar av målet, exempelvis när det gäller uppsåt, underlåtit att presentera skäl för sina slutsatser. Dessutom vilar domen i avgörande delar på felaktiga sakuppgifter om när dokument upprättats och avtal ingåtts, samt vilka avtal som överhuvudtaget har ingåtts.
 
Vid en prövning som uppfyller kraven som följer av rätten till en rättvis rättegång skulle Alexander Ernstberger aldrig ha dömts för brott. Alexander Ernstberger måste därför få en ny prövning som respekterar hans grundläggande mänskliga rättigheter. Mot denna bakgrund har vi givit in ett klagomål mot Sverige till Europadomstolen angående de allvarliga kränkningarna av hans rätt till en rättvis rättegång.
 
Europadomstolens granskning är viktig också i ett vidare perspektiv. Om Sverige ska kunna bibehålla sin stolta självbild som rättsstat i framkant, krävs att den svenska staten tar tag i de rättssäkerhetsproblem som på senare år har uppdagats – och att i förevarande fall visa att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras även i stora och uppmärksammade mål.
 

Advokat Percy Bratt

 
Advokat Joakim Lundqvist
 
——
 
Percy Bratt är advokat och tilldelades 2020 Sveriges Advokatsamfunds pris för framstående insatser inom advokatyrket. Han blev då bland annat beskriven som att han personifierar vikten och värdet av den demokratiska rättsstaten. Percy arbetar särskilt med människorättsfrågor och har varit ombud i uppmärksammade mål där Sverige samt Estland har fällts av Europadomstolen. Han är ordförande i Rättsfonden och tidigare ordförande i Civil Rights Defenders.
 
Joakim Lundqvist är advokat och styrelseledamot i Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen. Han har en särskild kompetens på det människorättsliga området och har bland annat varit delaktig i ett uppmärksammat mål där Estland fälldes av Europadomstolen.

OPINION: ‘Sweden fails to grant fair trial rights once again’

Uncategorized

Dagens Juridik 2022-09-15: https://www.dagensjuridik.se/nyheter/debatt-allra-vdn-ar-felaktigt-domd-tar-malet-till-europadomstolen/
 
When it comes to human rights and the rule of law, Sweden struts the international stage. We do not shy away from praising ourselves and criticising other countries. There is, however, reason to question this self-image. In the last ten years, the European Court of Human Rights (ECtHR) has, on a number of occasions, found Sweden guilty of violating the right to a fair trial. We believe that Sweden will soon be found guilty once again.
 
One of Sweden’s most high-profile criminal cases in the last five years has been the Allra case. Allra was a limited company operating in the Swedish premium pension market, a pension system that has attracted international attention and is still today politically controversial. It was introduced in the 1990s as part of the approach to managing Sweden’s crisis-hit public finances.
 
Last year, representatives of Allra were found guilty by the Svea Court of Appeal of offences related to the purchase of certain securities. They had previously been acquitted on all counts by the Stockholm District Court, which was met with indignation by many opinion formers. The attention was heightened by the political conflict surrounding the pension system as such.
 
The Allra representative who has received the most attention is the company’s then CEO, Alexander Ernstberger. The Svea Court of Appeal sentenced him to six years in prison and to pay hundreds of millions of Swedish kronor (SEK) in damages for gross breach of trust and gross bribery.
 
The Svea Court of Appeal’s judgement probably appeared reasonable to most people. The media’s almost unambiguous portrayal of Alexander Ernstberger and the co-defendants was, and still is, that they used clever transactions to scam pension savers out of enormous sums of money. When asked to examine the judgement from a human rights perspective, we were therefore initially puzzled. How can human rights be relevant in this context?
 
However, examining the case more closely, we saw a completely different picture emerge. Besides the fact that the securities purchase resulted in a profit for the pension savers of over SEK 100 million, the conviction is based on a trial that in fundamental respects violates the requirements for a fair trial, as set out in the European Convention on Human Rights.
 
In order for person accused of a crime to be able to defend themselves, they must first know what they are accused of. Second, all material evidence in the authorities’ possession must be disclosed to the accused. Third, the court trying the charge must consider the accused’s objections and provide sufficient reasons for the decision it has reached and base the decision on correct factual information.
 
In the Allra case, the Svea Court of Appeal has infringed all of these fundamental procedural requirements and thus seriously violated Alexander Ernstberger’s right to a fair trial in accordance with the European Convention on Human Rights.
 
First, Alexander Ernstberger was charged with having decided to use pension savers’ money to purchase securities overpriced by at least SEK 138 million and for having appropriated much of this amount. He introduced substantial evidence that refuted the claim of overpricing. The Svea Court of Appeal, however, convicted him of something totally unrelated to what is stated in the charge of purchasing overpriced securities, namely that he was to have let the decision to purchase the securities in question ‘depend on’ whether he and another representative of Allra were permitted to sell certain shares in another company. This came as a complete surprise in the Svea Court of Appeal, and Alexander Ernstberger had no way of defending himself against the claim.
 
Second, the Svea Court of Appeal ruled on the case even though the Swedish Pensions Agency had not disclosed all material evidence. This was despite the fact that Alexander Ernstberger was, according to a judgement in a parallel case, entitled to have the evidence disclosed to him. This evidence, which Alexander Ernstberger still has not received, likely contains material that speak in favour of his innocence. The Swedish Pensions Agency’s representative has stated that the material would give Alexander Ernstberger ‘unique procedural benefits’.
 
Third, when handing down its conviction, the Svea Court of Appeal did not consider the important objections and the comprehensive evidence produced by Alexander Ernstberger to disprove the charges. Moreover, in crucial parts of the case, for example regarding the question of intent, the Svea Court of Appeal has failed to present reasons for its conclusions. Additionally, the judgement is based on incorrect information about when documents had been drawn up and agreements entered into and which ones have even been entered into.
 
Alexander Ernstberger would have never been convicted in a trial that meets the requirements derived from the right to a fair trial. He must therefore be granted a new trial that respects his fundamental human rights. In light of this, we have lodged an application against Sweden at the ECtHR with regard to the serious violations of his right to a fair trial.
 
An examination of the case by the ECtHR is also important from a wider perspective. If Sweden is to maintain its proud self-image as a country leading the way in guaranteeing the rule of law, it requires the Swedish Government to tackle the rule of law problems and demonstrate that fundamental human rights are respected even in major, headline-grabbing cases.
 
Percy Bratt, lawyer
 
Joakim Lundqvist, lawyer
 
——
 
Percy Bratt is a lawyer and recipient of the Swedish Bar Association’s 2020 award for outstanding work in the legal profession. The citation described him, among other things, as ‘personifying the importance and value of the democratic rule of law’. Percy particularly works on human rights issues and has represented clients in high-profile cases where the ECtHR has ruled against Sweden and Estonia. He is chair of the foundation Rättsfonden and former chair of the board at Civil Rights Defenders.
 
Joakim Lundqvist is a lawyer and a member of the board of the Swedish Section of the International Commission of Jurists. He has particular expertise in the field of human rights and has, among other things, been involved in a high-profile case where the ECtHR has ruled against Estonia.

Advokat Thorbjörn Öström talare på Nordiskt Upphovsrättssymposium

Uncategorized

Den 2 september 2022 talade advokat Thorbjörn Öström på Nordiskt Upphovsrättsymposium i Kristiansand, Norge.
 
Symposiet arrangerades av den norska upphovsrättsföreningen och Thorbjörn talade om den svenska implementeringen av DSM-direktivets avtalsregler i upphovsrättslagen och hur dessa kan förväntas påverka avtalsmarknaden för svenska rättighetshavare. De nya reglerna förväntas träda i kraft vid årsskiftet.

Advokat Susanne Feinsilber gäst i Människorättspodden

Uncategorized

Missa inte att lyssna på Människorättspoddens senaste avsnitt ”Religionsförbud i skolan?”, där advokat Susanne Feinsilber deltar som gäst och talar om regeringens förslag om att införa ett etableringsstopp för konfessionella skolor.
 
Advokat Susanne Feinsilber har varit delaktig i författandet av Advokatsamfundets remissyttrande gällande förslaget, där förslaget avstyrks bland annat med hänsyn till att det skulle medföra omotiverade och oproportionerliga inskränkningar av mänskliga fri- och rättigheter.