Advokat Percy Bratt tilldelas pris för framstående insatser inom advokatyrket

Uncategorized

.albumtemp

I dag är vi är vi särskilt stolta att kunna presentera att advokat Percy Bratt tilldelas Advokatsamfundets pris för sina framstående insatser inom advokatyrket. Advokatsamfundets motivering lyder:

 

”Percy Bratt får priset för sina framstående insatser inom advokatyrket genom att kombinera yrkesskicklighet som advokat med ett stort engagemang för och kunskap om tryck- och yttrandefrihetsfrågor samt konstitutionell rätt. Årets advokat personifierar vikten och värdet av den demokratiska rättsstaten, vars innehåll och grundläggande rättighetsprinciper idag är mer angelägna än någonsin. Genom sitt stora engagemang för Advokatsamfundet i remissfrågor och utbildning har pristagaren också bidragit till att upprätthålla en etisk och yrkesskicklig advokatkår.”

 

Samtliga medarbetare på advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling önskar advokat Percy Bratt ett stort grattis för det mycket välförtjänta priset.

 

Bild: Advokatsamfundet

Eritreas president anmäls för brott mot Dawit Isaak

Uncategorized

I dag går det att i Dagens Nyheter att läsa om att Eritreas president – och andra företrädare för Eritreas regering – anmäls för bland annat brott mot mänskligheten på grund av deras behandling av journalisten Dawit Isaak. Advokat Percy Bratt är en av de som står bakom anmälan.

 

Riksåklagaren uttalade efter en tidigare anmälan 2016 att det är möjligt att utreda misstankarna i Sverige, men valde då att avstå från att göra detta med hänvisning till risken att en förundersökning skulle kunna skada Utrikesdepartementets förhandlingar med Eritrea om Dawit Isaak. Det finns emellertid fortfarande ingen information om var Dawit Isaak befinner sig och ingen får träffa honom. Förhoppningen med den nya anmälan är att en förundersökning om brott nu ska komma till stånd.

 

Dawit Isaak är sedan 2001 fängslad i Eritrea utan att ha dömts för något brott.

 

Läs mer: https://www.dn.se/kultur/darfor-anmaler-tolv-internationella-manniskorattsjurister-eritreas-president-for-flera-brott-mot/?fbclid=IwAR2iJRWBRUbwP6YxElJTU0ny5dE_Lzh4xtDYpSot0EIUEtbCOshhza3BAmQ

Advokat Percy Bratt intervjuad av SVT

Uncategorized

”Det är en viktig människorättslig problematik som åskådliggörs här. Vilket ansvar har man när människor som hotats att utsättas för tortyr eller dödas flyr in på ett ambassadområde?”⁣

Advokat Percy Bratt har intervjuats av SVT angående regeringens uttalande gällande de två männen som tagit in sig på Sveriges ambassadområde i Belarus. ⁣⁣

Se intervjun och läs mer: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/en-viktig-manniskorattslig-problematik-som-askadliggors?

Förundersökning om tjänstefel inleds

Uncategorized

Selma föddes utan sväljreflex och kunde därför när som helst kvävas av sin egen saliv. Trots domstolsavgöranden valde kommunen att inte ge Selma vård fullt ut, vilket fått skarp kritik av Justitieombudsmannen.

 

Selmas familj valde därefter att polisanmäla kommunen och har nu mottagit beslut från Åklagarmyndigheten att förundersökning om tjänstefel inleds.

 

Selmas familj företräds av biträdande jurist Joakim Lundqvist.

 

Läs mer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/selmas-familj-polisanmaler-kommunen

Framgång mot Estland i Europadomstolen

Uncategorized

I dag har Europadomstolen meddelat dom i ett mål mot Estland (Liblik m.fl. mot Estland) där advokat Percy Bratt, biträdd av biträdande jurist Joakim Lundqvist, varit ombud för tre klagande.

 

Europadomstolen fastställer i domen att den estniska staten har kränkt våra klienters respektive rätt till respekt för privatliv och korrespondens enligt art. 8 Europakonventionen, eftersom de blivit föremål för hemlig avlyssning i strid med lag.

 

Det har varit en lång process, där våra klienter efter att ha gått ända till Estlands högsta domstol – utan att få gottgörelse – blev tvungna att gå till Europadomstolen för att hävda sina rättigheter. I och med Europadomstolens dom har våra klienter äntligen fått upprättelse för den estniska statens rättsstridiga intrång i deras rätt till respekt för privatliv och korrespondens.

Vi går till Europadomstolen

Uncategorized

Advokat Percy Bratt och biträdande jurist Joakim Lundqvist har under gårdagen ingivit ett klagomål till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Fallet rör en privatperson som på grund av en bristfällig och lagstridig domstolsprövning fråntagits sin egendom, i strid med både rätten till respekt för egendom och rätten till en rättvis rättegång enligt Europakonventionen.

 

Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling har specialkompetens inom mänskliga rättigheter och en omfattande erfarenhet av processer vid Europadomstolen. Nu inväntar vi att vår klient ska få upprättelse för de konventionskränkningar den svenska staten begått.

“Det dolda rättighetsskyddet – Inneboende processuella rättigheter och skyldigheter i artikel 8 i Europakonventionen” – Joakim Lundqvist (ERT nr 4/2018)

Uncategorized

Europarättslig tidskrift har i sitt senaste nummer (ERT nr 4/2018) publicerat en artikel författad av biträdande jurist Joakim Lundqvist. Artikeln “Det dolda rättighetsskyddet – Inneboende processuella rättigheter och skyldigheter i artikel 8 i Europakonventionen” behandlar de processuella rättigheter som följer av art. 8 Europakonventionen trots att de inte uttryckligen framgår av konventionstexten.

 

Existensen av “inneboende” processuella rättigheter i art. 8 Europakonventionen är inte ett nytt fenomen, men den processuella dimensionen av art. 8 har ofta blivit förbisedd. Syftet med artikel är därför att behandla de inneboende processuella rättigheternas innebörd och påverkan på artikelns rättighetsskydd, för att underlätta tolkningen av och öka medvetenheten om enskildas rättigheter – samt konventionsstaters korresponderande skyldigheter – som följer av dessa.

Tydlig signal till piraterna – över 200 miljoner utdömt i skadestånd

Uncategorized

Patent-och Marknadsdomstolen (PMD) har i dag avkunnat dom i ett mål där tre personer stod åtalade för brott mot Avkodningslagen och mot den i Upphovsrättslagen reglerade så kallade signalrätten. Målsägandebolagen, som samtliga var utländska TV-företag, hade framställt krav på ersättning för intrånget i bolagens signalrätt.

 

Det är första gången intrång i signalrätten prövas i svensk domstol.

 

PMD dömde de tre personerna till fängelse i 2,5 respektive 1 år och till att, solidariskt med det bolag i vilket verksamheten bedrivits, betala ut skälig ersättning till ett av målsägandebolagen med drygt 194 000 000 SEK och med drygt 14 000 000 SEK till det andra. PMD tillämpade därvid den modell för beräkning av ersättning som Högsta Domstolen fastslagit ska användas vid brott mot Avkodningslagen.

 

Målsägandebolagen biträddes samtliga av advokat Susanne Feinsilber vid Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling.