HD: Behov av vägledning rörande relationen mellan GDPR och grundlag

Högsta domstolen har den 21 mars 2023 meddelat prövningstillstånd i ett mål som aktualiserar frågan om relationen mellan EU:s dataskyddsförordning och grundlagsskyddet för yttrandefrihet i form av publicering av uppgifter om lagföring på webbplatser.

 

Enligt Högsta domstolen saknas vägledande avgörande i frågan och det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av högre rätt. Högsta domstolen har därför beslutat att meddela tillstånd till målets prövning i hovrätten.

 

Advokat Percy Bratt är ombud i målet och ser nu förväntansfullt fram emot prövningen i Svea hovrätt.

Uncategorized