Uppehållstillstånd med hänvisning till barnets bästa

I MIG 2020:24 beviljade Migrationsöverdomstolen ett 14-årigt barn, som fötts och växt upp i Sverige, uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. Detta motiverade Migrationsöverdomstolen – bland annat med hänvisning till Barnkonventionen – med att barnets bästa i målet vägde tyngre än statens motstående intresse av en reglerad invandring.
 
Efter detta avgörande har emellertid ett antal fall uppmärksammats i media, där barn står inför att utvisas i strid med barnets bästa.
 
De senaste veckorna har biträdande jurist Anastasia Matveeva och advokat Joakim Lundqvist dock haft glädjen att i flertalet ärenden kunna meddela att barn – och därigenom även deras familjer – beviljats uppehållstillstånd med hänvisning till barnets bästa och rätten till respekt för privat- och familjeliv enligt artikel 8 Europakonventionen. Vår förhoppning är att principen om barnets bästa i fortsättningen ska tillmätas den vikt som faktiskt krävs i ärenden som rör barn och att vi därmed inte ska behöva läsa om fler fall där barn utvisas i strid med barnets bästa.

Uncategorized