top of page

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdrag förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

 

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdrag, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att de är nödvändiga för att fullgöra avtal, att de är tillåtna efter intresseavvägning, att de är nödvändiga för att fullgöra rättsliga förpliktelser och/eller för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

 

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättskontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

 

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

 

Kontakta oss på info@bfhlaw.se eller postadress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

 

Personuppgiftsansvarig är:
Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling AB (556509-7580)
Köpmangatan 15
111 31 Stockholm

 

Telefon: 08-667 40 01

E-post: info@bfhlaw.se

Hemsida: www.bfhlaw.se

bottom of page