top of page

Nyheter

Eurojust.jpg

Advokat Joakim Lundqvist gästföreläsare på Eurojust i Haag

2024-06-13

Advokat Joakim Lundqvist var under förra veckan inbjuden som gästföreläsare till European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) i Haag, Nederländerna. Eurojust är EU:s byrå för straffrättsligt samarbete där nationella rättsliga myndigheter samarbetar för att bekämpa grov organiserad gränsöverskridande brottslighet.

Joakim föreläste inom ramen för Eurojusts så kallade ”Intellectual Property Crime Project”. Projektet syftar till att bygga, främja och utbyta kunskap, verktyg och expertis, samt till att öka medvetenheten om och tillhandahålla förbättrat juridiskt samt operativt stöd till komplexa, gränsöverskridande brottsutredningar vid intrång i immateriella rättigheter.

På detta tema talade Joakim bland annat om ersättningsberäkningen i Sverige vid intrång i tv-företags rätt till tv-sändningar och särskilt om det historiska mål 2023 där de tilltalade blev de första någonsin att dömas för grovt upphovsrättsbrott. De tilltalade ålades även i samma mål att betala ersättning till tv-företagen om totalt drygt 196 miljoner SEK. Joakim var målsägandeombud i målet.

Tillsammans med Joakim föreläste även Anders Braf och Michael Lund från Nordic Content Protection, som låg bakom den ursprungliga utredningen och polisanmälan i målet. Övriga gästföreläsare var experter från bland annat USA, Spanien, UEFA och European Union Intellectual Property Office.

iptv.jpg

Illegalt IPTV-nätverk döms att betala 13,5 MSEK

2024-05-21

Advokaterna Joakim Lundqvist och Karl Harling har framgångsrikt företrätt två av Sveriges och ett av Europas största TV-företag i ett mål om brott mot upphovsrättslagen vid Patent- och marknadsdomstolen.

 

Målet gällde ett illegalt IPTV-nätverk som begick intrång i TV-företagens rätt till sina televisionsutsändningar genom att olovligen återutsända dessa till egna kunder.

 

På grund av intrånget dömde Patent- och marknadsdomstolen en av de inblandade till straffansvar och att betala ersättning till TV-företagen med 13,5 miljoner kr.

ICJ-S JL.jpg

Advokat Joakim Lundqvist omvald

2024-05-17

Advokat Joakim Lundqvist närvarade i går vid årsmötet för Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen.

 

Internationella Juristkommissionen (ICJ) bildades 1952 och är en ideell samt politiskt oberoende organisation baserad i Genève. ICJ övervakar och rapporterar överträdelser av de mänskliga rättigheterna över hela världen och skickar observatörer till länder där rättsstatens principer står på spel. Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) skapades strax efter inrättandet av ICJ och arbetar för att främja mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i såväl Sverige som internationellt.

 

Joakim är ledamot i ICJ-S styrelse och fick under årsmötet förnyat förtroende.

 

Efter årsmötet anordnade ICJ-S ett seminarium där Juno Blom (Barnombudsmannen), Lars Arrhenius (Diskrimineringsombudsmannen), Fredrik Malmberg (direktör Institutet för mänskliga rättigheter) och Stellan Gärde (ordförande ICJ-S) diskuterade aktuella hot mot mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Sverige.

HELP.jpg

Certifierat utbildade av Europarådet

2024-04-29

Advokaterna Karl Harling och Joakim Lundqvist nominerades under hösten 2023, av Sveriges advokatsamfund och Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE), till att delta i kursen ”The Environment and Human Rights”. Kursen organiserades av CCBE och tillhandahölls samt finansierades av EU och Europarådet inom ramen för det gemensamma projektet ”European Program for Human Rights Professionals in the European Union” (HELP).

 

Karl Harling och Joakim Lundqvist närvarade vid Europarådets lansering av kursen på plats den 10 oktober 2023 i Strasbourg, innefattande ett besök i Europadomstolen, och har därefter genomgått undervisning handledd av Europarådets experter på området. De har nu erhållit certifikat för utbildningen efter att båda ha uppnått högsta resultat på den avslutande examinationen.

Omvald.jpg

Advokat Karl Harling omvald

2024-03-22

Advokaterna Karl Harling och Joakim Lundqvist närvarade i går vid årsmötet för Advokatsamfundets Stockholmsavdelning.

 

Karl Harling är ledamot i Stockholmsavdelnings styrelse och fick under årsmötet förnyat förtroende.

 

Under årsmötet talade Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander om året som gått och vilka utmaningar som advokatkåren står inför i år.

Betongvägg
Betongvägg

Advokat Karl Harling förordnad som expert

2023-12-20

Regeringen har tillsatt en utredning benämnd ”Utökade befogenheter för Skatteverket inom brottsbekämpning och folkbokföring” (Fi 2023:09). Utredningen ska se över om Skatteverkets möjligheter att använda biometriska uppgifter inom folkbokföringsverksamheten kan förstärkas samt även undersöka om Skatteverket bör ges utökade befogenheter inom brottsbekämpningen. Syftet är att skapa ändamålsenliga och effektiva regler som förbättrar Skatteverkets folkbokföringsverksamhet och brottsbekämpande verksamhet.
 
Advokat Karl Harling har förordnats som expert i utredningen och ser fram emot att delta i det kommande utredningsarbetet.

Arkitektonisk struktur

Advokat Joakim Lundqvist förordnad som expert

2023-10-16

EU har, som en följd av Rysslands invasion av Ukraina, beslutat om omfattande sanktioner mot Ryssland och Belarus. För att sanktionerna ska vara effektiva krävs att medlemsstaterna beivrar överträdelser eller åsidosättanden av sanktionsbesluten med tillräckligt avskräckande åtgärder.
 
Den 2 december 2022 presenterades därför ett förslag från Europeiska kommissionen om ett direktiv rörande kriminalisering av överträdelser av EU:s sanktioner.
 
Advokat Joakim Lundqvist har förordnats som expert i utredningen om genomförandet av det kommande direktivet och ser fram emot att delta i utredningsarbetet.

Betongvägg
abstrakt struktur

Framgång i historiskt mål om grovt upphovsrättsbrott: 196 miljoner SEK utdömt

2023-10-06

Advokat Joakim Lundqvist har, med biträde av advokat Thorbjörn Öström, framgångsrikt företrätt några av Sveriges största och ett av Europas största TV-företag i ett mål om grovt upphovsrättsbrott vid Patent- och marknadsdomstolen.

 

Det är första gången som en fällande dom har meddelats i ett mål gällande grovt upphovsrättsbrott sedan det grova brottet fördes in i upphovsrättslagen den 1 september 2020.

 

Målet rör olovlig återutsändning av TV-företagens televisionsutsändningar, det vill säga intrång i deras så kallade signalrätt. Patent- och marknadsdomstolen, som nu dömer två av de tilltalade till ansvar för grovt upphovsrättsbrott, har beslutat att även i sin helhet bevilja TV-företagens ersättningsanspråk om totalt drygt 196 miljoner SEK.

Transparenta geometriska objekt

Nominerade till spetskurs om mänskliga rättigheter i Europarådets regi

2023-09-13

Advokaterna Karl Harling och Joakim Lundqvist har, av Sveriges advokatsamfund och Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE), blivit nominerade till att delta i kursen ”The Environment and Human Rights”.

 

Kursen organiseras av CCBE och tillhandahålls samt finansieras av EU och Europarådet inom ramen för det gemensamma projektet ”European Program for Human Rights Professionals in the European Union” (HELP). Det övergripande målet med projektet är förbättra professionella aktörers förmåga att effektivt och konsekvent tillämpa grundläggande europeiska rättighetsstandarder.

 

Den 10 oktober 2023 kommer Karl och Joakim, tillsammans med nominerade deltagare från andra europeiska länder, att närvara vid Europarådets lansering av kursen på plats i Strasbourg.

Betongvägg
Upprepade linjer

Huvudförhandling inledd i Lundin-målet

2023-09-05

I dag inleddes huvudförhandlingen i det så kallade Lundin-målet rörande medhjälp till folkrättsbrott i Sydsudan mellan åren 1999-2003.

 

Advokaterna Percy Bratt och Karl Harling är målsägandebiträden för ett stort antal målsägande i målet. Huvudförhandlingen beräknas pågå i cirka 2,5 år.

Grå struktur

Alexander Ernstberger ansöker om resning

2023-08-14

En resningsansökan har lämnats in till Högsta domstolen av tidigare Allra-vd:n Alexander Ernstberger. Med åberopande av omfattande ny bevisning begär han nu att Allra-målet ska prövas på nytt. Den nya bevisningen visar bland annat att ett nyckelvittne medvetet har lämnat falska uppgifter i förhör.

 

– Den omständigheten att ett vittne har lämnat felaktiga vittnesuppgifter, och att uppgifterna sedan har fått direkt betydelse för den fällande domen, är mycket allvarligt och en stark grund för att resning ska beviljas, säger advokat Percy Bratt, som tillsammans med advokat Joakim Lundqvist är Alexander Ernstbergers ombud.

 

Efter att ha friats av Stockholms tingsrätt dömdes Alexander Ernstberger, tidigare vd i fondbolaget Allra, av Svea hovrätt till sex års fängelse och att betala hundratals miljoner i skadestånd för grov trolöshet mot huvudman samt grov mutbrottslighet. Till grund för den fällande domen, som meddelades i juli 2021, lades att han skulle ha varit delaktig i en brottsplan bestående i att först göra en medvetet dyr värdepappersaffär och sedan, genom utbetalningar från värdepappersförmedlaren, berika sig på pensionsspararnas bekostnad.

 

Alexander Ernstberger har hela tiden förnekat brott och hävdat sin oskuld. Med åberopande av omfattande ny bevisning har han nu lämnat in en resningsansökan till Högsta domstolen och begär att Allra-målet ska tas upp till prövning på nytt.

 

I den 76 sidor långa resningsansökan skriver Percy Bratt och Joakim Lundqvist bland annat att ett nyckelvittne medvetet har lämnat falska uppgifter i förhör. Enligt vittnets uppgifter skulle Gustavia, vilket var fondbolaget som ansvarade för de aktuella pensionsfonderna, ha blivit vilselett att godkänna och genomföra värdepappersaffärerna genom felaktig information i en handling. Men den nya bevisningen visar att handlingen inte ens existerade vid tidpunkten för värdepappersaffärerna – och att det var vittnet själv som stod bakom att handlingen senare upprättades i samband med att Gustavia granskades av Finansinspektionen.

 

Utöver falska vittnesuppgifter åberopar Alexander Ernstberger ny bevisning som motsäger centrala slutsatser om förtroendeställning och brottsplan som hovrätten lagt till grund för den fällande domen.

 

– Det handlar bland annat om ett nytt vittne från en av de investmentbanker som emitterade de aktuella värdepapperna, som uppger att affärerna var rättsenliga och priset marknadsmässigt, säger Percy Bratt.

Betongvägg
Abstract Architecture

Advokat Joakim Lundqvist i Expressen om förtal

2023-06-03

Advokat Joakim Lundqvist uttalar sig i Expressen med anledning av att Socialdemokraternas partiledare, enligt Liberalerna, hotat med att polisanmäla Liberalernas partisekreterare för förtal. Detta efter att partisekreteraren skrev en debattartikel och anklagade S för att inte ta itu med extremism och antisemitism.

– En politiker som skriver en debattartikel och får denna publicerad i en tidning kan inte anmälas för förtal. Det följer av grundlag att den enda som kan hållas ansvarig för uppgifter som publiceras i en tidning är tidningens ansvariga utgivare, säger han och fortsätter:

– Om någon upplever sig förtalad genom uppgifter i en tidning ska anmälan mot ansvarig utgivare dessutom inges till Justitiekanslern och inte till polisen, eftersom Justitiekanslern är ensam åklagare på tryck- och yttrandefrihetens område.

Läs mer.

Betongvägg
Metallyta

HD: Behov av vägledning rörande relationen mellan GDPR och grundlag

2023-03-23

Högsta domstolen har den 21 mars 2023 meddelat prövningstillstånd i ett mål som aktualiserar frågan om relationen mellan EU:s dataskyddsförordning och grundlagsskyddet för yttrandefrihet i form av publicering av uppgifter om lagföring på webbplatser.

 

Enligt Högsta domstolen saknas vägledande avgörande i frågan och det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av högre rätt. Högsta domstolen har därför beslutat att meddela tillstånd till målets prövning i hovrätten.

 

Advokat Percy Bratt är ombud i målet och ser nu förväntansfullt fram emot prövningen i Svea hovrätt.

Geometrisk design

Tidskriften Advokaten om Joakim Lundqvist på resa i Förintelsens fotspår

2023-02-02

I det senaste numret av tidskriften Advokaten går det att läsa om att advokat Joakim Lundqvist, som en av två advokater, var med och representerade advokatkåren på en Hågkomstresa för ”morgondagens ledare” till Förintelsens minnesplatser i Norge i november förra året.

 

Resan arrangerades av Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen tillsammans med Voksenåsen, vilket är Norges nationalgåva till Sverige som tack för den humanitära hjälpen under andra världskriget och som i dag drivs som ett center för svensk-norskt samarbete.

 

Resan gjorde starkt intryck och Joakim Lundqvist lyfter i artikeln bland annat fram vikten av att minnas händelserna i Norge under andra världskriget för att något liknande inte ska kunna upprepas.

 

Läs mer

Betongvägg
Betongbro

DEBATT: ”Allra-vd:n Alexander Ernstberger är felaktigt dömd – tar målet till Europadomstolen”

2022-09-15

Dagens Juridik 2022-09-15
 
När det gäller mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen har den svenska staten hög svansföring internationellt. Vi drar oss inte för att berömma oss själva och kritisera andra länder. Det finns dock anledning att ifrågasätta självbilden. De senaste tio åren har Europadomstolen fällt Sverige för att ha brutit mot rätten till en rättvis rättegång vid flertalet tillfällen. Vi menar att Sverige snart kommer att fällas ytterligare en gång.
 
Ett av de mest uppmärksammade brottmålen i Sverige de senaste fem åren är det så kallade Allra-målet. Allra var ett aktiebolag verksamt inom den svenska premie­pensionsmarknaden, ett internationellt uppmärksammat och ännu i dag politiskt omdiskuterat pensionssystem vilket infördes på 1990-talet som en del i hanteringen av Sveriges krisande statsfinanser.
 
Förra året dömdes företrädare för Allra av hovrätten för brott med koppling till köp av vissa värdepapper. De hade tidigare frikänts av tingsrätten på alla punkter, vilket möttes med indignation från många opinionsbildare. Uppmärksamheten underblåstes av den politiska konflikten kring pensionssystemet som sådant.
 
Den av Allras företrädare som blivit mest omskriven är bolagets dåvarande vd, Alexander Ernstberger. Han dömdes av hovrätten till sex års fängelse och att betala hundratals miljoner i skadestånd för grov trolöshet mot huvudman samt grov mutbrottslighet.
 
Hovrättens dom framstod sannolikt som rimlig för de flesta. En närmast entydig mediebild var, och är alltjämt, att Alexander Ernstberger och medtilltalade genom olika smarta transaktioner blåst pensionsspararna på svindlande belopp. När vi blev tillfrågade att granska domen utifrån ett människorättsligt perspektiv ställde vi oss därför först frågande. På vilket sätt kan mänskliga rättigheter aktualiseras i detta sammanhang?
 
När vi granskade målet närmare framträdde dock en helt annan bild. Utöver att köpet av de aktuella värdepapperna faktiskt hade resulterat i en vinst för pensionsspararna på drygt 100 miljoner kronor, vilar den fällande domen på en prövning som i helt grundläggande avseenden strider mot kraven på en rättvis rättegång i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.
 
För att en person som anklagas för brott ska kunna försvara sig måste den först och främst veta vad den är anklagad för. För det andra måste den anklagade få del av all bevisning som myndigheterna innehar. För det tredje måste domstolen som prövar anklagelsen beakta de invändningar som den anklagade gör och ge tillräckliga skäl för det avgörande som domstolen kommer till, samt basera avgörandet på korrekta sakuppgifter.
 
I Allra-målet har hovrätten brutit mot samtliga av dessa grundläggande rättssäkerhetskrav och därmed allvarligt kränkt Alexander Ernstbergers rätt till en rättvis rättegång enligt Europakonventionen.
 
För det första åtalades Alexander Ernstberger för att ha fattat beslut om köp av värdepapper för pensionsspararnas pengar till ett överpris på minst 138 miljoner kronor och för att själv ha tillgodogjort sig en betydande del av detta belopp. Han åberopade tung bevisning som tillbakavisade påståendet om överpris. Hovrätten fällde honom dock för något helt annat än det som angavs i åtalet om överpris, nämligen att han skulle ha låtit beslutet om köp av de aktuella värdepapperna ”bero av” om han och en annan av Allras företrädare fick sälja vissa aktier i ett annat bolag. Detta kom som en total överraskning i hovrätten och Alexander Ernstberger hade ingen möjlighet att försvara sig mot påståendet.
 
För det andra avgjorde hovrätten målet trots att Alexander Ernstberger inte hade fått del av den utredning som bedrivits av Pensionsmyndigheten, detta trots att han enligt en dom i ett parallellt mål hade rätt att få del av den. Utredningen, som Alexander Ernstberger fortfarande inte har fått del av, innehåller dessutom sannolikt material som visar att han är oskyldig. Pensionsmyndighetens egna ombud har uttalat att det skulle ge Alexander Ernstberger ”säregna processuella fördelar” om han skulle få del av materialet.
 
För det tredje har hovrätten i sin fällande dom inte beaktat de betydande invändningar och den omfattande bevisning som Alexander Ernstberger framställt mot åtalet. Vidare har hovrätten i avgörande delar av målet, exempelvis när det gäller uppsåt, underlåtit att presentera skäl för sina slutsatser. Dessutom vilar domen i avgörande delar på felaktiga sakuppgifter om när dokument upprättats och avtal ingåtts, samt vilka avtal som överhuvudtaget har ingåtts.
 
Vid en prövning som uppfyller kraven som följer av rätten till en rättvis rättegång skulle Alexander Ernstberger aldrig ha dömts för brott. Alexander Ernstberger måste därför få en ny prövning som respekterar hans grundläggande mänskliga rättigheter. Mot denna bakgrund har vi givit in ett klagomål mot Sverige till Europadomstolen angående de allvarliga kränkningarna av hans rätt till en rättvis rättegång.
 
Europadomstolens granskning är viktig också i ett vidare perspektiv. Om Sverige ska kunna bibehålla sin stolta självbild som rättsstat i framkant, krävs att den svenska staten tar tag i de rättssäkerhetsproblem som på senare år har uppdagats – och att i förevarande fall visa att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras även i stora och uppmärksammade mål.
 

Advokat Percy Bratt
 
Advokat Joakim Lundqvist
 
——
 
Percy Bratt är advokat och tilldelades 2020 Sveriges Advokatsamfunds pris för framstående insatser inom advokatyrket. Han blev då bland annat beskriven som att han personifierar vikten och värdet av den demokratiska rättsstaten. Percy arbetar särskilt med människorättsfrågor och har varit ombud i uppmärksammade mål där Sverige samt Estland har fällts av Europadomstolen. Han är ordförande i Rättsfonden och tidigare ordförande i Civil Rights Defenders.
 
Joakim Lundqvist är advokat och styrelseledamot i Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen. Han har en särskild kompetens på det människorättsliga området och har bland annat varit delaktig i ett uppmärksammat mål där Estland fälldes av Europadomstolen.

Vit vägg

Advokat Joakim Lundqvist invald i styrelsen för Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

2022-05-18

Internationella juristkommissionen (ICJ) är en ideell och politiskt oberoende organisation som bildades 1952 och är baserad i Genève. ICJ övervakar och rapporterar överträdelser av de mänskliga rättigheterna över hela världen och skickar observatörer till länder där rättsstatens principer står på spel.
 
Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) skapades strax efter inrättandet av ICJ och arbetar för att främja mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Sverige samt internationellt.
 
Vi är i dag glada att kunna meddela att advokat Joakim Lundqvist under gårdagens årsmöte valdes in som styrelseledamot i ICJ-S. Joakim har särskild kompetens på det människorättsliga området och ser fram emot att bidra till ICJ-S viktiga arbete.

Betongvägg
Paper Abstract

Friande dom i historiskt tryckfrihetsmål

2022-03-18

I augusti 2020 gav debattören och författaren Cissi Wallin ut boken ”Allt som var mitt – Historien som inte får berättas”. I boken gav hon en självbiografisk skildring av den hårt mediebevakade rättegången hösten 2019, där hon dömdes för grovt förtal med anledning av ett antal Instagram-inlägg 2017 som utgjorde startskottet för det svenska #MeToo-upproret. Domen är överklagad och inväntar prövning i hovrätten.
 
Med anledning av boken beslutade Justitiekanslern 2021 att väcka åtal mot Cissi Wallin för tryck- och yttrandefrihetsbrottet grovt förtal. Justitiekanslern motiverade åtalsbeslutet med att Cissi Wallin vid rättegången 2019 dömdes för samma uppgifter som förekommer i boken. Vid en fällande dom skulle det ha varit första gången sedan 1966 som en person fällts för förtal i ett tryckfrihetsmål i Sverige på grund av uppgifter i en bok. Cissi Wallin har hela tiden förnekat brott.
 
Efter tre dagars huvudförhandling i Stockholms tingsrätts avgjordes målet i går. Juryn beslutade att fria Cissi Wallin och fastslog därmed att hon inte har begått grovt förtal genom sin bok.
 
Advokat Percy Bratt var försvarare i målet.

abstrakt bakgrund

Yttrandefriheten skadas av den utbredda osäkerheten gällande förtal

2022-02-02

Om vi inte vet vad vi får säga och skriva om varandra samt var gränsen för det tillåtna går, kan vi då säga att vi i realiteten kommer i åtnjutande av yttrandefriheten på sätt som den skyddas i våra grundlagar och utgör en förutsättning för vår demokratiska rättsstat?
 
Det är en av frågorna som advokat Joakim Lundqvist ställer i en debattartikel som i dag publicerats i Dagens Juridik, där han skriver om att den utbredda osäkerheten hos allmänheten om vad som utgör förtal skadar yttrandefriheten.
 
Läs hela artikeln.

Betongvägg

Advokat Karl Harling invald i Stockholmsavdelningens styrelse i Advokatsamfundet

2021-04-23

Sveriges advokatsamfunds verksamhet syftar bland annat till att upprätthålla en hög etisk och professionell standard hos Sveriges advokater. Advokatsamfundet är indelat i sju avdelningar.

 

Stockholmsavdelningens uppgift är att med särskilt iakttagande av ledamöternas lokala intressen inom avdelningens verksamhetsområde bidra till förverkligande av samfundets ändamål.

 

Advokat Karl Harling invaldes den 23 mars 2021 i Stockholmsavdelningens styrelse.

Abstrakt pappershantverk

Svenska kvinnor och barn i syriska läger går till Europadomstolen

2021-02-19

Förra veckan rapporterades om att Sverige av FN-experter på mänskliga rättigheter uppmanas att omedelbart ta hem sina medborgare från lägren i nordöstra Syrien. Situationen i lägren är att likna med tortyr och de kvinnor och barn som befinner sig i lägren är varje dag i livsfara.

I dag skickar advokat Percy Bratt och biträdande jurist Joakim Lundqvist, som ombud för ett antal kvinnor och barn i lägret Roj, in klagomål mot Sverige till Europadomstolen och hävdar att Sveriges underlåtenhet att hämta hem sina medborgare innebär allvarliga kränkningar av deras mänskliga rättigheter.

Läs mer.

Betongvägg
Pastellgradient

Advokat Percy Bratt tilldelas pris för framstående insatser inom advokatyrket

2020-10-22

I dag är vi är vi särskilt stolta att kunna presentera att advokat Percy Bratt tilldelas Advokatsamfundets pris för sina framstående insatser inom advokatyrket. Advokatsamfundets motivering lyder:

 

”Percy Bratt får priset för sina framstående insatser inom advokatyrket genom att kombinera yrkesskicklighet som advokat med ett stort engagemang för och kunskap om tryck- och yttrandefrihetsfrågor samt konstitutionell rätt. Årets advokat personifierar vikten och värdet av den demokratiska rättsstaten, vars innehåll och grundläggande rättighetsprinciper idag är mer angelägna än någonsin. Genom sitt stora engagemang för Advokatsamfundet i remissfrågor och utbildning har pristagaren också bidragit till att upprätthålla en etisk och yrkesskicklig advokatkår.”

 

Samtliga medarbetare på advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling önskar advokat Percy Bratt ett stort grattis för det mycket välförtjänta priset.

 

Foto: Advokatsamfundet

Advokat Percy Bratt intervjuad av SVT

2020-09-21

”Det är en viktig människorättslig problematik som åskådliggörs här. Vilket ansvar har man när människor som hotats att utsättas för tortyr eller dödas flyr in på ett ambassadområde?”⁣

Advokat Percy Bratt har intervjuats av SVT angående regeringens uttalande gällande de två männen som tagit in sig på Sveriges ambassadområde i Belarus. ⁣⁣

Se intervjun och läs mer.

Betongvägg
Blå böjda rör

Vi går till Europadomstolen

2019-05-17

Advokat Percy Bratt och biträdande jurist Joakim Lundqvist har under gårdagen ingivit ett klagomål till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Fallet rör en privatperson som på grund av en bristfällig och lagstridig domstolsprövning fråntagits sin egendom, i strid med både rätten till respekt för egendom och rätten till en rättvis rättegång enligt Europakonventionen.

 

Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling har specialkompetens inom mänskliga rättigheter och en omfattande erfarenhet av processer vid Europadomstolen. Nu inväntar vi att vår klient ska få upprättelse för de konventionskränkningar den svenska staten begått.

“Det dolda rättighetsskyddet – Inneboende processuella rättigheter och skyldigheter i artikel 8 i Europakonventionen” – Joakim Lundqvist (ERT nr 4/2018)

2018-12-13

Europarättslig tidskrift har i sitt senaste nummer (ERT nr 4/2018) publicerat en artikel författad av biträdande jurist Joakim Lundqvist. Artikeln “Det dolda rättighetsskyddet – Inneboende processuella rättigheter och skyldigheter i artikel 8 i Europakonventionen” behandlar de processuella rättigheter som följer av art. 8 Europakonventionen trots att de inte uttryckligen framgår av konventionstexten.

 

Existensen av “inneboende” processuella rättigheter i art. 8 Europakonventionen är inte ett nytt fenomen, men den processuella dimensionen av art. 8 har ofta blivit förbisedd. Syftet med artikel är därför att behandla de inneboende processuella rättigheternas innebörd och påverkan på artikelns rättighetsskydd, för att underlätta tolkningen av och öka medvetenheten om enskildas rättigheter – samt konventionsstaters korresponderande skyldigheter – som följer av dessa.

Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling | Advokat Stockholm

info@bfhlaw.se

+46 (0)8-667 40 01 

Köpmangatan 15, 111 31 Stockholm

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook

©2024 av Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling 

bottom of page